Kashinoki coffee 4 @ Kashinoki coffee

photo by yasu