Kashinoki coffee 3 @ Kashinoki coffee

photo by yasu