Kashinoki coffee 1 @ Kashinoki coffee

photo by yasu